Bài tập tính khấu hao tài sản cố định

-

Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là công tác phân chia giá trị của tài sản cố định (nguyên giá tài sản cố định) vào túi tiền sản xuất marketing trong suốt thời gian sử dụng thông thường của tài sản thắt chặt và cố định đó.

Bạn đang xem: Bài tập tính khấu hao tài sản cố định

Kế toán thực hiện các phương thức khác nhau để thực hiện trích khấu hao TSCĐ cho các doanh nghiệp khác nhau. Thường xuyên thì phương thức khấu hao theo mặt đường thẳng là cách thức được thực hiện phổ biến.

*

1. Phương pháp tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định (KH TSCĐ)

Mức trích khấu hao năm = Nguyên giá TSCĐ/ số năm trích khấu hao

Mức trích khấu hao tháng = nút trích khấu hao năm/12

Mức khấu hao kỳ ở đầu cuối = Nguyên giá – khấu hao luỹ kế

Trong đó:

Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt mua mới = giá thiết lập + ngân sách chi tiêu vận chuyển, đính đặt, chạy thử,…

Số năm trích khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định được qui định tại Phụ lục 1 của thông tứ số 45/2013/TT-BTC. Bạn đọc tải về cùng xem khung thời gian trích khấu hao những loại TSCĐ mới nhất tại đây.

Khấu hao luỹ kế là tổng mức vốn tài sản cố định và thắt chặt đã tính khấu hao tự khi bắt đầu tính KH.

Xem thêm: Loi Bai Hat Nguoi Di Ngoai Phô, Người Ngoài Phố

2. Ví dụ về tính chất và trích khấu hao TSCĐ (ví dụ 1)

Như vậy:

Nguyên giá TSCĐ = 115 triệu + 3 triệu + 2 triệu = 120 triệu đồng

Mức trích khấu hao năm = 120 triệu : 10 năm = 12 triệu đồng/năm

Mức khấu hao mon = 12 triệu : 12 tháng = 1 triệu đồng/tháng

Lưu ý:

Trường thích hợp nguyên giá bán hoặc thời gian trích khấu hao TSCĐ chũm đổi, doanh nghiệp phải xác định lại nút trích khấu hao định kỳ hàng tháng dựa trên giá trị còn sót lại của tài sản thắt chặt và cố định đó tại thời điểm phát sinh sự chũm đổi.

Trường thích hợp nguyên giá chỉ TSCĐ vắt đổi:

Kế toán khẳng định lại nguyên giá do có sự biến đổi (ví dụ upgrade tài sản cầm cố định)

Giá trị còn lại = nguyên giá mới – khấu hao luỹ kế

3. Lấy một ví dụ 2

Như vậy:

Nguyên giá new của TSCĐ = 120 triệu +30 triệu = 150 triệu đồng

Giá trị khấu hao luỹ kế = 12 triệu/năm * 5 năm = 60 triệu đồng

Giá trị còn lại = 150 triệu – 60 triệu = 90 triệu đồng

Mức khấu hao năm = 90 triệu : 6 năm = 15 triệu đồng/năm

Mức khấu hao mon = 15 triệu :12 tháng = 1.250.000 đồng/tháng

Lưu ý: chi phí chi ra để thay thế TSCĐ không được ghi tăng nguyên giá chỉ TSCĐ mà lại hạch toán vào ngân sách sản xuất marketing trong kỳ.

Trường hợp thời gian trích khấu hao TSCĐ cố đổi:

Công thức khẳng định thời gian trích khấu hao TSCĐ còn lại:

T = T2 * (1 – t1/T1)

Mức trích KH năm =Giá trị còn lại /T

Mức trích KH mon = T/12

Trong đó:

T: thời hạn tính khấu hao còn sót lại của TSCĐ

T1: thời hạn tính khấu hao của TSCĐ tại thời gian ban đầu

T2: thời hạn tính khấu hao của TSCĐ sau khi có nạm đổi

t1: thời hạn đã trích khấu hao TSCĐ thực tế

4. Lấy một ví dụ về sự biến hóa thời gian trích khấu hao TSCĐ (ví dụ 3):

Giá trị khấu hao (KH) luỹ kế = (700 triệu : 10 năm) * hai năm = 140 triệu đồng

Giá trị sót lại = 700 triệu – 140 triệu = 560 triệu đồng

Năm 2013, thông tứ mới thành lập và hoạt động (thông tư 45/2013/TT-BTC) sửa chữa thay thế cho thông bốn cũ (thông bốn 203/2009/TT-BTC) thì thời gian trích khấu hao được xác định lại là 15 năm.

Như vậy:

Thời gian KH còn lại của TSCĐ=15 năm*(1- 2 năm/10 năm)=12 năm

Mức KH năm= 560 triệu /12 năm = 46.666.667 đồng/năm

Mức KH tháng = 46.666.667/12 tháng = 3.888.889 đồng/tháng