Vua cau ca tap cuoôn tập chương 2 đại số 10

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ---------------

Số: 53/2013/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁCLOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức triển khai HĐND và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ điều khoản Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004của cơ quan chính phủ về cách thức xác định giá đất và khung giá những loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CPngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương thức xác định tỷ giá của đất nền và size giá các loạiđất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 mon 12 năm 2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày16 tháng 11 năm 2004 với Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007của bao gồm phủ;

Căn cứ Thông tứ liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08tháng 01 năm 2010 của bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên và bộ Tài bao gồm hướng dẫn xâydựng, thẩm định và ban hành bảng giá chỉ đất, điều chỉnh bảng báo giá đất trực thuộc thẩmquyền ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 10 mon 12 năm 2013của Hội đồng dân chúng tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá những loại khu đất trên địabàn thức giấc Sóc Trăng năm 2014,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngtỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Vua cau ca tap cuoôn tập chương 2 đại số 10

Ban hành kèm theo ra quyết định này giải pháp giá các loại đất và những phụlục giá các loại khu đất trên địa phận tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm 2014 và thaythế những Quyết định sau:

1. đưa ra quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28 mon 12 năm 2012của ubnd tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định giá các loại đất bên trên địa bàntỉnh Sóc Trăng;

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng những sở, cơ sở tỉnh, chủ tịchUBND những huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị xã thuộc thức giấc Sóc Trăng vàcác tổ chức, cá thể có tương quan căn cứ ra quyết định thi hành.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - VP.Chính bao phủ (Hà Nội); - bộ Tài chính; - bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cục đánh giá Văn bản-Bộ tứ pháp; Đã ký - Vụ Địa phương 2-VPCP (TP.HCM); - TT.TU, TT.HĐND tỉnh; - Thành viên ubnd tỉnh; - viên Thuế tỉnh; - phòng TN&MT những huyện, TX, TP; - chi cục Thuế các huyện, TX, TP; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - công văn tỉnh; - Lưu: HC, KT, TH, VX, XD, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Trung Hiếu

QUY ĐỊNH

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: dụng cụ này hình thức giá các loại đấtnông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theoquy định tại Điều 13 hiện tượng Đất đai năm 2003, Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29 mon 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành giải pháp đất đai.

Giá đất theo Quy định này ko áp dụng đối vớitrường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khithực hiện các quyền chuyển nhượng, mang đến thuê, thuê mướn lại quyền sửdụng đất, góp vốn bằng cực hiếm quyền sử dụng đất.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên môn về tàinguyên với môi trường, chiến lược và đầu tư, xây dựng, tài bao gồm và các cơ quan, đơnvị liên quan.

b) Tổ chức, đại lý tôn giáo; cộng đồng dân cư, hộ gia đình,cá nhân vào nước; người vn định cư sinh sống nước ngoài, tổ chức, cá nhân nướcngoài đang áp dụng đất trên địa phận tỉnh Sóc Trăng.

c) Tổ chức, cá thể thực hiện dự án đầu tư; tổ chức cá nhânkhác có liên quan.

Điều 2. Luật giá các loại khu đất được vận dụng làm căn cứđể:

1. Tính thuế áp dụng đất cùng thuế thu nhập cá nhân từ gửi quyền sửdụng đất theo quy định pháp luật.

2. Tính tiền sử dụng đất lúc được Nhà nước giao đất cóthu tiền áp dụng đất không thông qua đấu giá quyền áp dụng đất hoặc đấu thầu dựán có sử dụng đất; tính tiền thực hiện đất khi mang đến phép chuyển mục đích sửdụng đất và tính chi phí thuê đất khi đơn vị nước dịch vụ cho thuê đất theo quy định lý lẽ Đấtđai.

3. Tính cực hiếm quyền sử dụng đất khi giao đất không thutiền áp dụng đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định biện pháp Đất đai.

4. Xác minh giá trị quyền sử dụng đất nhằm tính vào giá bán trịtài sản của người sử dụng nhà nước khi doanh nghiệp cp hóa gạn lọc hìnhthức giao đất bao gồm thu tiền áp dụng đất theo quy định nguyên tắc Đất đai.

5. Tính giá trị quyền thực hiện đất để thu lệ phí trước bạtheo phương tiện pháp luật.

6. Tính quý hiếm quyền áp dụng đất để đền bù khi công ty nướcthu hồi đất áp dụng vào mục tiêu quốc phòng, an ninh, công dụng quốc gia, lợi íchcông cộng và phạt triển kinh tế theo quy định cách thức Đất đai.

7. Tính tiền bồi thường so với người có hành vi vi phạmpháp chế độ về khu đất đai nhưng gây thiệt hại mang đến Nhà nước theo cách thức pháp luật.

8. Hồ hết trường thích hợp khác theo chính sách pháp luật.

Chương 2.

GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ, ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN VÀ ĐẤT NÔNGNGHIỆP

Điều 3. giá đất ở tại thành phố và giá đất ở trên nông thôn trên địa phận tỉnh SócTrăng được nguyên lý tại các Phụ lục 1, 5, 6, 7 cùng 8.

Điều 4.

1. Giá đất nền ở tại đô thị lý lẽ tại những Phụ lục 1, 5, 6, 7và 8 được vận dụng như sau:

a) tỷ giá của đất nền ở tại các vị trí của những đường phố, đoạn đườngphố, hẻm lý lẽ tại Phụ lục 1, 5, 6, 7 với 8 được áp dụng so với các thửa đấtcó chiều sâu thâm nám hậu trường đoản cú mét sản phẩm công nghệ 30 trở xuống tính trường đoản cú mép lộ giới.

b) trường đoản cú mét thâm hậu trên 30 đến mét thiết bị 70, giá đất nền ở đượctính bằng 1/2 giá đất ở mặt tiền mặt đường trước đó và từ mét sản phẩm công nghệ trên 70 trở lên trên đượctính bởi 25% giá đất ở mặt tiền con đường trước đó, tuy nhiên không thấp hơn 120.000đồng/m² so với địa bàn thành phố Sóc Trăng và không thấp hơn 100.000 đồng/m²đối với địa phận thị trấn các huyện, các phường trực thuộc thị thôn Vĩnh Châu với khuvực nằm trong đô thị một số loại IV, một số loại V.

c) tỷ giá của đất nền ở tại thành phố thuộc quanh vùng còn lại (ngoại trừ đấtở đã hình thức tại Điều 3 với Điều 5 điều khoản này) trên địa phận thành phố Sóc Trănglà 120.000 đồng/m²; trên địa phận thị trấn các huyện, những phường thuộc thị xãVĩnh Châu và khu vực thuộc đô thị loại IV, một số loại V là 100.000 đồng/m².

2. Đối với đất ở trên nông thôn luật pháp tại những Phụ lục 1 vàPhụ lục 5 được vận dụng như sau:

a) tỷ giá của đất nền ở tại các vị trí của khoanh vùng 1 và quanh vùng 2 quy địnhtại Phụ lục 1 cùng Phụ lục 5 được áp dụng đối với các thửa đất gồm chiều sâu thâmhậu từ mét đồ vật 30 trở xuống tính từ bỏ mép lộ giới (đối với con đường bộ) và tất cả chiềusâu thâm hậu từ mét sản phẩm công nghệ 50 trở xuống tính trường đoản cú mép hành lang bảo đảm đường thủy (đốivới mặt đường thủy).

b) Đối với đất ở gần kề đường bộ, trường đoản cú mét thâm nám hậu thiết bị trên 30 đếnmét đồ vật 70, giá đất ở được tính bằng 50% giá đất ở phương diện tiền với từ mét sản phẩm trên70 trở lên bởi 25% giá đất nền ở khía cạnh tiền, tuy vậy không thấp rộng 80.000 đồng/m².

c) Đối với khu đất ở liền kề đường thủy, trường đoản cú mét thâm nám hậu lắp thêm trên50 cho mét thứ 100 được xem bằng một nửa giá khu đất ở khía cạnh tiền và từ mét đồ vật trên 100trở lên bằng 25% giá đất ở phương diện tiền, nhưng không thấp rộng 80.000 đồng/m².

3. Đối với các tuyến đường giao thông vận tải có một mặt đường tiếpgiáp mương lộ đang áp dụng vào mục đích công cộng, nhưng không được quy định giátrong những phụ lục thì giá đất nền ở phía mặt mương lộ được tính như sau:

a) Trường vừa lòng phía bên mương lộ không tồn tại đường dal, giá bán đấtở cặp mương lộ được xem bằng 60% giá đất ở phía bên không tồn tại mương lộ củatuyến đường.

b) Trường đúng theo phía bên kia mương lộ tất cả đường dal, tỷ giá của đất nền ởcặp mặt đường dal được xem bằng 70% tỷ giá của đất nền ở phía bên không có mương lộ của tuyếnđường.

Điều 5. giá đất ở tại những đường ngóc ngách đấu nối với các tuyến con đường nêu tại Phụ lục1 mà chưa tồn tại thể hiện tại Phụ lục 1, được xem theo giá những thửa đất ở liền kề vớicác tuyến phố mà hẻm kia đấu nối nhân với thông số sau:

1. Hẻm cấp 1:

a) vị trí 1: Thửa đất nằm trong phạm vi từ đầu hẻm vào khôngquá 300 m với mét vật dụng 300 bên trong thửa đất nào thì rước hết oắt con thửa đất đó,hệ số 0,25.

b) địa điểm 2: Thửa đất phía bên trong phạm vi khoảng cách từ giápranh địa điểm 1 vào mang lại 500 m cùng mét sản phẩm công nghệ 500 phía trong thửa khu đất nào thì đem hếtranh thửa khu đất đó, thông số 0,20.

c) địa chỉ 3: Thửa đất phía trong phạm vi khoảng cách từ giápranh địa chỉ 2 vào trên 500 m hoặc trong những hẻm của hẻm, thông số 0,15.

2. Hẻm cấp 2:

a) địa chỉ 1: Thửa đất bên trong phạm vi từ đầu hẻm vào khôngquá 100 m và mét sản phẩm công nghệ 100 phía bên trong thửa đất nào thì đem hết ranh ma thửa khu đất đó, hệsố 0,20.

b) vị trí 2: Thửa đất phía bên trong phạm vi khoảng cách từ giápranh địa điểm 1 vào mang lại 200 m và mét trang bị 200 phía bên trong thửa khu đất nào thì lấy hếtranh thửa đất đó, thông số 0,15.

Xem thêm: Mê Cung Huyền Thoại Phần Nghe Nhac Keeng Mien Phi, Mạng Xã Hội Âm Nhạc Keeng

c) vị trí 3: Thửa đất nằm trong phạm vi khoảng cách từ giápranh địa chỉ 2 vào bên trên 200 m hoặc trong ngóc ngách của hẻm, thông số 0,10.

3. Hẻm cấp cho 3:

a) địa điểm 1: Thửa đất phía bên trong phạm vi từ đầu hẻm vào khôngquá 100 m với mét máy 100 bên trong thửa khu đất nào thì đem hết oắt thửa đất đó, hệsố 0,15.

b) vị trí 2: Thửa đất bên trong phạm vi khoảng cách từ tiếp giáp ranhvị trí 1 vào đến 200 m và mét trang bị 200 nằm trong thửa đất nào thì đem hết ranhthửa khu đất đó, hệ số 0,10.

c) địa điểm 3: Thửa đất phía trong phạm vi khoảng cách từ giápranh địa chỉ 2 vào bên trên 200 m hoặc trong số hẻm của hẻm, hệ số 0,05.

4. Giá đất nền tại các vị trí 1, 2 và 3 phương tiện tại Khoản 1, 2và 3 Điều này được áp dụng so với các thửa đất có chiều sâu rạm hậu từ bỏ métthứ 30 trở xuống tính tự mép lộ giới. Trường đoản cú mét thâm nám hậu thiết bị trên 30 cho thứ métthứ 70, tỷ giá của đất nền ở được xem bằng 50% giá khu đất ở khía cạnh tiền hẻm cùng từ mét trang bị trên 70trở lên bằng 25% giá đất nền ở mặt tiền hẻm. Giá đất trong những đường hẻm được tínhtheo quy định trên mà lại không thấp hơn 120.000 đồng/m² đối với địa bàn thànhphố Sóc Trăng; không thấp rộng 100.000 đồng/m² đối với địa bàn thị trấn,phường ở trong thị xã, đô thị loại IV và loại V của các huyện, thị xã; khôngthấp hơn 80.000 đồng/m² so với địa bàn các xã.

Trường hợp thửa đất nằm tại vị trí vị trí có khá nhiều đường hang cùng ngõ hẻm thôngnhau giáp với rất nhiều tuyến đường, giá đất ở của đường để làm căn cứ tính giá bán chohẻm là mặt đường có khoảng cách gần nhất cho vị trí thửa khu đất đó.

5. Xác minh địa danh điểm đầu với điểm cuối của mức chi phí theotuyến con đường tại Phụ lục 1:

a) việc nêu vị trí, điểm tiếp gần kề giữa các mức giá đất theotuyến đường chỉ mô tả ranh giới điểm đầu với điểm cuối của 01 bên đường; phíabên kia mặt đường được công cụ như sau: Đối với các tuyến con đường giao thông, giáđất ở miêu tả trong Phụ lục 1 sẽ nêu địa danh rõ ràng vị trí đầu và cuối mộtbên con đường của 01 đoạn giá; rỡ giới tỷ giá của đất nền phía bên đó đường được xác địnhlà điểm đầu hoặc điểm cuối của ranh mãnh thửa đất nằm đối diện với điểm cuối hoặcđiểm đầu địa danh được nêu vào Phụ lục 1 theo mặt đường vuông góc giao qua trụclộ giao thông.

b) câu hỏi nêu giá đất xuất phát điểm từ một địa danh ví dụ về 02 phía cùng với khoảngcách duy nhất định: Điểm cuối để xác minh mức giá đất được tính là hết ranh thửađất trên mét sau cuối của khoảng cách đã xác định; nhóc con giới giá đất nền phía bênkia trục giao thông vận tải được xác minh là điểm đầu hoặc điểm cuối của oắt thửa đấtnằm đối diện với điểm cuối hoặc điểm đầu địa danh được khẳng định nêu trên theođường vuông góc giao qua trục giao thông.

Điều 6. Đất làm việc tại góc mặt đường (đối với các tuyến mặt đường nêu tại những Phụ lục 1,không kể các đường hẻm) có 2 cạnh giáp ranh 2 đường thì giá đất nền ở được áp dụnglà tỷ giá của đất nền ở của tuyến phố có đắt hơn nhân với hệ số 1,2.

Điều 7.

1. Tỷ giá của đất nền trồng cây mặt hàng năm, khu đất trồng cây lâu năm, đấtnuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất, đất làm muối với đất phi nông nghiệpkhác trên địa bàn những huyện, thị xã, thành phố được cách thức tại Phụ lục 2, 3,4 và 5.

2. Đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây mặt hàng nămtrên địa bàn tỉnh chưa được xác minh khu vực, vị trí và mức giá, khi đơn vị nướcthu hồi đất sẽ áp dụng giá đất trồng cây hàng năm hoặc khu đất nuôi trồng thủy sản cócùng khu vực vực, vị trí để xác minh mức giá cố thể.

3. Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà tại nhưng khôngđược công nhận là đất ở; đất nông nghiệp & trồng trọt nằm trong trong khu dân cư thị trấn,khu người dân nông thôn; đất nông nghiệp có cạnh tiếp gần kề Quốc lộ, đường Tỉnh, đườngHuyện trong phạm vi 100 m tính tự mép lộ (trừ thành phố Sóc Trăng), giá đấttính theo nguyên lý Khoản 9 Phụ lục 5.

Việc xác định khu người dân thị trấn, khu người dân nông xóm thựchiện theo phương pháp hiện hành.

4. Đối với khu đất sông, ngòi, kênh, rạch và mặt nước chuyêndùng áp dụng vào mục tiêu nuôi trồng thủy sản thì áp dụnggiá khu đất nuôi trồng thủy sản tương xứng với quanh vùng và vị tríquy định tại Phụ lục 4. Trường hợp áp dụng vào mục đích phi nntt hoặc sửdụng vào mục đích phi nông nghiệp phối kết hợp nuôi trồng, khai quật thủy sản thì căn cứ vào giá đất nền phi nông nghiệp cùng quần thể vực,vị trí hoặc trên vùng ở bên cạnh gần độc nhất (nếu không tồn tại liền kề) để khẳng định mứcgiá nạm thể.

Chương 3.

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, kinh doanh VÀ PHI NÔNG NGHIỆP NGOÀIĐẤT Ở

Điều 8. giá đất phi nông nghiệp trồng trọt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không bao hàm đất ởtại Phụ lục 1, 5, 6, 7 với 8, được áp dụng theo những vị trí khớp ứng vị trí đấtở tại khu vực đô thị và quanh vùng nông thôn, rõ ràng như sau:

1. Giá đất nền sản xuất, sale phi nông nghiệp gồm đất làmmặt bởi sản xuất tởm doanh; đất thực hiện vào các vận động kinh doanh dịch vụtrong nghành nghề y tế, giáo dục-đào tạo, dạy dỗ nghề: mức giá được xác định bằng 70%giá đất ở tất cả cùng khu vực vực, vị trí; vào đó, mức giá bèo nhất trên địa bàn 04 phườngthuộc thị làng mạc Vĩnh Châu là 80.000 đồng/m².

2. Tỷ giá của đất nền ở tất cả cùng địa điểm nêu tại Khoản 1 Điều này đượcxác định theo mức sử dụng tại Điều 3, 4, 5, 6 biện pháp này.

Điều 9. Việc xác minh tổng quý hiếm quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phinông nghiệp của thửa khu đất được xác minh trên cơ sở giá đất sản xuất, ghê doanhphi nông nghiệp trồng trọt quy định tại Điều 8 hình thức này.

Điều 10.

1. Đối với giá đất nền sản xuất, marketing Nhà nước dịch vụ thuê mướn trongcác khu công nghiệp, các khu du lịch được Uỷ ban quần chúng. # tỉnh Sóc Trăng banhành riêng thì không áp dụng mức ngân sách theo Điều 8 phương tiện này.

2. Đất thiết kế trụ sở cơ quan, khu đất xây dựng dự án công trình sựnghiệp; đất áp dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; khu đất tôn giáo, tín ngưỡng;đất làm cho nghĩa trang, nghĩa địa và khu đất sản xuất marketing phi nông nghiệp & trồng trọt cònlại quanh đó đất ở cùng đất sản xuất, kinh doanh quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyđịnh này và Khoản 1 Điều này; đất sử dụng vào mục đích công cộng. Giá đất nền đượccăn cứ vào tỷ giá của đất nền ở gồm cùng quần thể vực, vị trí hoặc giá đất ở tại vùng lạm cậngần nhất (trong ngôi trường hợp không tồn tại đất nghỉ ngơi liền kề) để xác minh mức giá thế thểtheo chế độ tại Điều 3, 4, 5, 6 nguyên tắc này.

Điều 11. Đối với đội đất bãi bồi ven sông Hậu, ven biển, khu đất cồn mới nổi trênsông, đất chưa đưa vào sử dụng, khi chuyển đất vào sử dụng, giá đất nền được xác địnhtheo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Đối với những dự án, công trình đã có ra quyết định phê phê chuẩn phương ánbồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xử lý như sau:

1. Đối với hầu hết dự án, hạng mục đã đưa ra trả dứt tiền bồithường, cung ứng và tái định cư trước thời điểm ngày Quy định này có hiệu lực thực hiện thìkhông áp dụng theo vẻ ngoài này.

2. Đối với số đông dự án, khuôn khổ đã phê duyệt giải pháp bồithường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, cung ứng vàtái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước thời điểm ngày Quy định này còn có hiệulực thực hiện thì thực hiện theo phương pháp đã phê duyệt, không vận dụng theo Quyđịnh này. Trường hợp triển khai bồi thường đủng đỉnh thì giá đất để triển khai bồithường, cung ứng thực hiện theo nguyên lý tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số197/2004/NĐ-CP.

Điều 14. nhiệm vụ của sở, ngành liên quan

1. Giám đốc Sở xây đắp chủ trì thực hiện, phía dẫn vắt thểviệc xác định vị trí trung trung khu xã với khu dân cư tập trung đã được phê chú ý quyhoạch làm đại lý để xác định giá đất.

2. Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên chủ trì, phối hợp SởTài chính, các sở, ngành liên quan và UBND những huyện, thị xã, tp thuộctỉnh chào làng việc vận dụng giá các loại khu đất trên địa bàn tỉnh theo luật pháp nàyvà thường xuyên theo dõi, kiểm tra, report kết quả tiến hành cho ubnd tỉnh.

PHỤ LỤC 1

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²

STT

Tên đường

Vị trí

Đoạn đường

Giá đất năm 2014

Từ

Đến

A

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

1

Đường 2 bà trưng

1

Suốt con đường

19,500

2

Đường Đồng Khởi

1

Suốt đường

17,000

3

Đường 3 tháng 2

1

Suốt đường

17,000

4

Đường Nguyễn Văn Trổi

1

Suốt đường

15,000

5

Đường Đào Duy từ bỏ

1

Suốt đường

6,000

6

Đường Phạm Ngũ Lão

1

Đ. Hai bà trưng

Đường 3 mon 2

15,000

2

Đ. 2 bà trưng

Đ. Ngô Quyền

8,000

3

Đ. Ngô Quyền

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

7,000

7

Đường Phan Chu Trinh

1

Đ. 2 bà trưng

Đường 3 tháng 2

15,000

2

Đ. Hai bà trưng

Đ. Ngô Quyền

8,000

3

Đ. 2 bà trưng

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

6,000

4

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đ. Đề Thám

4,000

8

Đường Hàm Nghi

1

Suốt đường

13,000

9

Đường Hoàng Diệu

1

Suốt đường

15,000

10

Đường Nguyễn Hùng Phước

1

Suốt đường

15,000

11

Đường Ngô Quyền

1

Suốt đường

7,000

12

Đường Đinh Tiên Hoàng

1

Suốt đường

6,000

13

Đường Nguyễn Văn Cừ

1

Suốt đường

6,000

14

Đ. Trằn Minh Phú

1

Suốt đường

8,000

15

Đường Nguyễn Huệ

1

Đ. Hai bà trưng

Đ. Nguyễn Du

15,000

2

Đ. Hai bà trưng

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

10,000

3

Đ. Nguyễn Du

Đ. Phan Đình Phùng

6,000

4

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đầu Voi

4,000

4

Đ. Phan Đình Phùng

Cuối đường

4,000

16

Đường Nguyễn Du

1

Suốt đường

7,000

17

 Đ. Nguyễn Đình Chiểu

1

Đ. Đồng Khởi

Hết thửa khu đất ông nai lưng Nguyên

4,000

2

Giáp thửa khu đất ông nai lưng Nguyên

Đ. Lê Duẫn

3,000

18

Đường Lê Lợi

1

Suốt đường

13,000

19

Đ. Hùng vương

1

Cổng chính ao nước Ngọt (Đường Yết Kiêu)

Quốc lộ 1A

12,000

20

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

1

Suốt đường

15,000

21

Đường biện pháp Mạng tháng Tám

1

Đ. Hai bà trưng

Đ. Ngô Quyền

12,500

2

Đ. Ngô Quyền

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

6,000

3

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đ. Nguyễn Văn Hữu

4,000

22

Đường Lý hay Kiệt

1

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đ. Đồng Khởi

9,000

2

Đ. Đồng Khởi

Hết đất nhà máy sản xuất Cảnh kiến Hưng

5,000

3

Giáp ranh xí nghiệp sản xuất Cảnh loài kiến Hưng

Đường Lê Duẩn

4,000

4

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đầu Voi

4,000

5

Đường Lê Duẩn

Cống Nhân Lực

3,000

6

Cống Nhân Lực

Đường 9B quần thể 5A

2,000

6

Đường 9B khu vực 5A

Chợ Sung Đinh

1,500

23

Đường nai lưng Hưng Đạo

1

Đường 30/4

Đường Phú Lợi

12,500

2

Đường Phú Lợi

Cầu kênh 3 tháng 2

7,000

3

Cầu kênh 3 tháng 2

Ngã 3 Trà Tim

4,000

24

Đường Lê Hồng Phong

1

Đường nai lưng Hưng Đạo

Giáp mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai

10,000

2

Đường Ng.Thị Minh Khai

Đ. Đoàn Thị Điểm

8,000

3

Đ. Đoàn Thị Điểm

Cuối đường

3,100

25

Đường Phú Lợi

1

Suốt đường

8,000

26

Đường Lê Duẩn

1

Đ. Trần Hưng Đạo

Đ. Lê Hồng Phong

6,000

2

Đ. Lê Hồng Phong

Đ. Lý hay Kiệt

5,000

3

Cầu Lê Duẩn (Sông Maspero)

Đ. Phạm Hùng

3,000

27

Quốc Lộ I A

1

 Ngã tía Trà Men (tính từ ranh ngóc ngách 298 mặt P7)

Đầu kênh nhãi ranh khóm 1, 2 ( P.7 )

5,000

2

 Ngã ba Trà Men(tính tự ranh ngóc ngách 298 mặt P7)

Đ. Dương Kỳ Hiệp

4,000

3

Đ. Dương Kỳ Hiệp

Cổng Trắng

3,000

4

Đầu kênh rực rỡ khóm 1, 2 ( P.7 )

Giáp ranh thị trấn Châu Thành

2,500

4

Cổng Trắng

Ngã ba Trà Tim

2,500

28

Đường 30/4

1

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đ. Nguyễn Du

12,500

2

Đ. Nguyễn Du

Ngã 4 đường Lê Duẩn

6,000

3

Ngã 4 mặt đường Lê Duẩn

Đ. Đoàn Thị Điểm

2,000

4

Đ. Xô Viết Ngệ Tĩnh

Cầu Đen (Quốc lộ 1A)

1,000

5

Đ. Đoàn Thị Điểm

Cuối đường

1,500

29

Đ. Hồ Minh Luân

1

Suốt đường

12,500

30

Đ. Trần Phú

1

Suốt đường

4,000

31

Đ. è cổ Văn dung nhan

1

Suốt đường

4,000

32

Đ. Hồ Hoàng kiếm

1

Suốt đường

4,000

33

Quãng ngôi trường Bạch Đằng

1

Suốt đường

6,000

34

Đ. Trương Công Định

1

Suốt đường

5,000

35

Đ. Nguyễn Trung Trực

1

Suốt đường

5,000

36

Đ. è cổ Bình Trọng

1

Suốt đường

4,000

37

Đ. Lý từ bỏ Trọng

1

Suốt đường

3,000

38

Đ. Bùi Thị Xuân

1

Đ. Lý từ bỏ Trọng

Đ. Trương Văn Quới

1,500

39

Đ. Trương Văn Quới

1

Suốt đường

3,000

40

Đ. Phố nguyễn trãi

1

Suốt đường

8,000

41

Đ. Bạch Đằng (Sông Đinh cũ )

1

Đ. Lý thường xuyên Kiệt

Đ. Mạc Đĩnh Chi

1,000

1

Đ. Mạc Đĩnh Chi

Đường 30 mon 4

1,000

42

Đ. Điện Biên Phủ

1

Đ. Tôn Đức Thắng

Đ. Yết Kiêu

5,000

2

Đ. Yết Kiêu

Cầu Đúc

3,000

3

Cầu Đúc

Cuối đường

600

43

Đ. Mạc Đĩnh Chi

1

Đ. Đồng Khởi

Đ. Phan Đình Phùng

6,000

2

Đ. Phan Đình Phùng

Ngã 4 đường Lê Duẩn

5,000

3

Ngã 4 mặt đường Lê Duẩn

Lộ 9B (KDC 5A)-Kinh HTX

3,500

Lộ 9B (KDC 5A) -Kinh HTX

Kênh quản lí Khuôl

2,500

4

Kênh quản lí Khuôl

Đường Bạch Đằng

2,000

44

Đ. Phan Đình Phùng

1

Đ. Nguyễn Huệ

Đ. Mạc Đĩnh Chi

4,000

2

Đ. Mạc Đĩnh Chi

Hết đường

3,000

45

Vành Đai II

1

Đ. Dương Minh Quan

Đ. Văn Ngọc Chính

700

46

Đ. Mai Thanh Thế

1

Đ. Đồng Khởi

Đ. Nguyễn Du

6,000

2

Đ. Nguyễn Du

Cuối đường

4,000

47

Đ. Nguyễn Thị Minh Khai

1

Suốt đường

5,000

48

Đ. Phan Bội Châu

1

Suốt đường

5,000

49

Đ. Thủ Khoa Huân

1

Suốt đường

4,000

50

Đ. è cổ Quang Diệu

1

Suốt đường

4,000

51

Đ. Nguyễn Văn Thêm

1

Suốt đường

4,000

52

Đ. Ngô Gia Tự

1

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

Ngã 3 con đường Dã Tượng

7,000

2

Đ. Lê Lai

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

6,000

53

Đ. Lê Vĩnh Hoà

1

Suốt đường

3,000

54

Đ. Nguyễn Văn Hữu

1

Suốt đường

4,000

55

Đ. Lê Lai

1

Suốt đường

5,000

56

Đ. Calmette

1

Suốt đường

5,000

57

Đ. Yết Kiêu

1

Suốt đường

8,000

58

Đ. Dã Tượng

1

Suốt đường

8,000

59

Đ. Võ Đình Sâm

1

Suốt đường

3,000

60

Đ. Đặng Văn Viễn

1

Suốt đường

3,000

61

Đ. Pasteur

1

Suốt đường

3,000

62

Đ. Bùi Viện

1

Suốt đường

3,000

63

Đ. Nguyễn Chí Thanh

1

Suốt đường

7,000

64

Đ. Nai lưng Văn Hòa

1

Suốt đường

3,000

65

Đường Bà Triệu

1

Suốt đường

3,000

66

Đường Đề Thám

1

Suốt đường

4,000

67

Đường sơn Đê

1

Suốt đường

4,000

68

Đường Lê Văn Tám

1

Đ. Lê Duẩn

Đ. Lê Hồng Phong

1,500

69

Đường Lai Văn Tửng

1

Suốt đường

4,000

70

Đường Châu Văn Tiếp

1

Suốt đường

3,000

71

Đường Nguyễn Văn Linh

1

Suốt đường

4,000

72

Đ. Dương Kỳ Hiệp

1

Đ. Nguyễn Văn Linh

 Quốc lộ 1A

800

2

Quốc lộ 1A

Phú Tức

600

73

Đường kênh 30-4

1

Suốt đường

600

74

Đường Dương Minh Quan

1

Đ. Trần Hưng Đạo

Đ. Văn Ngọc Chính

2,500

75

Đường Văn Ngọc thiết yếu

1

Đ. Lê Hồng Phong

Chùa Mã Tộc

2,500

2

Chùa Mã Tộc

Tà Lách

1,000

3

Tà Lách

Giáp thức giấc lộ 8

400

76

Đường Đoàn Thị Điểm

1

Đ. Lê Hồng Phong

 Đường 30 tháng bốn

600

77

Đường Sóc Vồ

1

Suốt đường

400

78

Đường Lê Hoàng Chu

1

Cầu Kênh Xáng (QL 1A )

Đường Sóc Vồ

400

79

Đường nam giới Kỳ Khởi nghĩa

1

Cầu Đen ( ql 1A )

Hết đất ubnd Phường 7

2,500

2

Giáp ủy ban nhân dân Phường 7

Đường vào bãi rác TP Sóc Trăng

1,500

3

Đường vào bãi rác TP Sóc Trăng

Bia tưởng niệm

1,000

4

Bia tưởng niệm

Giáp ranh thị xã Châu Thành

600

80

Đường è Văn Bảy

1

Đường 30 tháng tư

Đ. Lê Hồng Phong

1,000

81

Đường Lý Đạo Thành

1

Suốt đường

1,000

82

Đường Huỳnh Phan Hộ

1

Đ. Hùng vương vãi

Cống rạch Trà Men

1,000

83

Đường è Quốc Toản

1

Đ. Hùng Vương

Cống rạch Trà Men

1,000

84

Đường Kênh ao nước Ngọt

1

Suốt đường

1,000

85

Đường Phú Tức

1

Suốt đường

400

86

Đường Võ Thị Sáu

1

Đ. Lê Hồng Phong

Đ. Lê Duẩn

4,000

87

Đường è cổ Quang Khải

1

Quốc lộ 1A

Kênh 8 m

800

88

Đường Sương Nguyệt Anh

1

Đập giao thông đường thủy phường 7

Kênh 3/2

400

89

KDC Tuyến tránh Quốc lộ 60

1

Trên địa bàn phường 7

800

2

Trên địa phận phường 5

800

90

Tỉnh lộ 8 nối dài

1

Suốt đường

800

91

Lộ đá KDC Bình An

1

Suốt đường

1,500

92

Đường kênh xáng Xà lan

1

Đập thuỷ lợi P7

Ranh thị xã Mỹ Tú

300

93

Đường Cống Trắng

1

Quốc lộ 1A

Trường QS Quân khu 9

1,200

94

Đường kênh Thị đội cũ (Đường Phạm Hùng, K3P8)

1

Đường Phạm Hùng

 Đến giáp ranh phường 5

400

95

Đường Sóc không cha mẹ cũ (Đường Phạm Hùng, K7 P8)

1

Đường Phạm Hùng

Đến cận kề phường 5 (đường cùng)

400

96

Đường lộ Châu Khánh (Đường Phạm Hùng)

1

Cuối đường Phạm Hùng

Giáp xã Châu Khánh

400

97

Đường Tôn Đức chiến hạ

1

Cầu C247

Đường Lê Vĩnh Hòa

13,000

2

Đưòng Lê Vĩnh Hòa

Hẻm chùa Phước Nghiêm

7,500

3

Ranh hẻm chùa Phước Nghiêm

Hết ranh ubnd Phường 5

4,000

1

Giáp ranh ubnd Phường 5

Giáp Đ. Lương Định Của

3,000

98

Đường Phạm Hùng

1

Đ. Bà Triệu

Ngã ba đ. Coluso

3,000

2

Ngã cha đ. Coluso

Cống 77

1,500

3

Cống 77

Cầu Saintard

1,000

99

Đường Cao Thắng

1

Đ. Coluso

Đ. Phạm Hùng

800

100

Đường Chông Chác

1

Suốt đường

400

101

Đường Lương Định Của

1

Cống Chông Chác

Giáp nhóc con H.Long Phú

1,500

102

Đường Kênh Xáng (Coluso)

1

Trung trung ương dạy nghề

Ngã bố lộ đá Coluso

1,500

2

Đường Bà Triệu

Trung trọng tâm dạy nghề

1,200

103

Lộ đá Coluso

1

Đ. Phạm Hùng (TL 6 cũ)

Đường Kênh Xáng

1,200

104

Lộ Đal Khóm 6

1

Khóm 6

400

105

Lộ đá cặp kênh cầu xéo

1

Đường Phạm Hùng

Giáp Đường Chông Chác

400

106

Lộ nhựa (Coluso nối dài)

1

Đường Phạm Hùng

 Lộ đá cặp kênh cầu xéo

800

107

Đ. Kênh Quảng Khuôl

1

Đường Mạc Đỉnh đưa ra đến

Đường 30/4-Khóm 5P9

500

108

Lộ vật liệu nhựa cặp kênh 8m-phường 2

1

Đ. Dương Kỳ Hiệp

Giáp nhãi con phường 7

400

109

Đường đê bao Trà Quýt (lộ đất cặp kênh đi Phụng Hiệp K3P7)

1

Quốc lộ 1A

Cống An Ninh

400

2

Cống An Ninh

Đ. Sóc Vồ

300

110

Lộ đất cận kề H. Mỹ Xuyên P10

1

Quốc lộ 1A

Đ. Văn Ngọc Chính

300

111

Lộ nhựa cặp Quân khu IX

1

Hết Thửa khu đất số 156, bạn dạng đồ 53 (K3P2)

Giáp tinh ma Phường 10

1,000

112

Lộ nhựa cặp sông Maspero Phường 8

1

Từ Đường Coluso

Ranh tịch thu KCN (hết khu đất ông Thạch Huil)

800

113

Khu dân cư Hung Thịnh

1

Toàn khu vực dân cư

2,500

114

Lộ đal làng mạc Chài

1

Đường Nguyễn Huệ

Đường Lê Duẩn

600

115

Lộ đal phường 9

1

Đường 30/4

Cuối đường

400

116

KDC Nguyên Hưng Phát

1

Khu C, khu vực D, khu E, khu F

1,900

2

Khu HV

800

117

KDC Sáng quang quẻ Phường 10

1

Toàn quần thể dân cư

900

B

HUYỆN MỸ XUYÊN

I

Thị trấn Mỹ Xuyên

1

Đường Trưng vương vãi 1

1

Suốt đường

3,500

2

Đường Trưng vương vãi 2

1

Suốt đường

3,500

3

Đường Lê Lợi

1

Giáp đường Phan Đình Phùng

Hẻm 1 Lê Lợi

4,000

2

Đoạn còn lại

3,500

4

Hẻm 1 Lê Lợi

1

Suốt hẻm

1,400

5

Hẻm 2 Lê Lợi

1

Suốt hẻm

1,400

6

Đường Phan Đình Phùng

1

Suốt đường

3,200

7

Đường Lý hay Kiệt

1

Suốt đường

3,000

8

Đường Nguyễn Tri Phương

1

Suốt đường

3,000

9

Đường tỉnh 934

1

Giáp Đ. Lê Hồng Phong

Ngã tư Phước Kiện

3,100

2

Giáp Đ. Đoàn Minh Bảy

Cầu Tiếp Nhật

2,200

3

Cầu Tiếp Nhật

Ranh xóm Tài Văn

1,800

10

Hẻm 40 (nghĩa trang)

1

Giáp mặt đường tỉnh 934

Kênh Xáng (hết ranh đất bà Phan Thị Thẩm)

1,000

11

Hẻm 111

1

Suốt ngóc ngách (Phạm Thị nàng đến Đặng Thị Ba)

800

12

Hẻm 1 (Thạnh Lợi)

1

Suốt ngóc ngách (Đường thức giấc 934 cho đến khi hết ranh đất ôngh Tạ Kim Sủng)

1,000

13

Hẻm 2 (Chùa Xén Cón)

1

Giáp con đường tỉnh 934

Hết ranh khu đất ông Châu Quí Phát

1,000

2

Giáp ranh khu đất ông Châu Quí Phát

Giáp con đường Huỳnh Văn Chính

400

14

Đường đi Tài Công

1

Giáp đường tỉnh 934

Giáp ranh thôn Tài Văn, huyện trần Đề

800

15

Hẻm Cầu cái Xe

1

Giáp con đường tỉnh 934

Hết ranh khu đất ông Nguyễn Văn Đen

800

16

Đường ngôi trường Công Nông

1

Giáp đường tỉnh 934

Kênh An Nô

800

17

Hẻm 99

1

Giáp con đường tỉnh 934

Giáp ranh khu đất ông Nguyễn Văn Chánh

800

18

Đường tỉnh 934

1

Ngã tứ Phước kiện (Ngã tứ máy kéo)

Cống số 1

1,000

2

Cống số 1

Ranh TP Sóc Trăng

700

19

Đường Triệu Nương

1

Giáp đường Hoàng Diệu

Giáp đường Lý thường Kiệt

3,500

2

Đường Lý hay Kiệt

Ngã tứ Phước Kiện

3,000

20

Đường Ngô Quyền

1

Cầu bà Thuỷ

Cầu số 2

760

2

Đoạn còn lại

400

21

Đường Nguyễn Thái Học

1

Giáp Đường Hoàng Diệu

Miễu lò heo

1,500

2

Đoạn còn lại

760

22

Đường trần Hưng Đạo

1

Từ mong Chà Và

Cơ quan thị xã Uỷ cũ lên 300m

2,000

2

Từ huyện Uỷ cũ lên 300m

Hết lộ Dân Sinh

1,000

3

Đoạn còn lại

400

23

Đường Phan Chu Trinh

1

Đường Ngô Quyền

Hết Miếu Ông Hổ

400

2

Đoạn còn lại

200

24

Đường Phan Thanh Giãn

1

Giáp mặt đường Triệu Nương vào

Hết hàng phố họ Mã

760

2

Đoạn còn lại

400

25

Đường Văn Ngọc Tố

1

Suốt đường

3,500

26

Đường Đoàn Minh Bảy

1

Suốt đường

3,500

27

Đường Huỳnh Văn Chính

1

Giáp tỉnh giấc Lộ 8

Hết khu đất kho vật liệu Trung Hưng

1,000

2

Đoạn còn lại

600

28

Đường Thầy Cùi

1

Suốt đường

500

29

Đ. Lê Văn Duyệt

1

Suốt đường

680

30

Đường vào trường Tiểu học tập Mỹ Xuyên 2

1

Suốt đường

800

31

Huyện lộ 14

1

Ngã bốn Phước Kiện

Hẻm kênh công ty Hổ

1,000

2

Đoạn còn lại

750

32

Hẻm Đình Thần

1

Giáp huyện Lộ 14

Đường Thầy Cùi

500

33

Hẻm 67 (Trường học)

1

Giáp thị trấn Lộ 14

Hết ranh đất ông Phạm Minh Sơn

500

34

Hẻm 147 Kênh Chú Hổ

1

Giáp thị trấn Lộ 14

Hết ranh khu đất ông Nguyễn Văn Hùng

500

35

Đường Hoàng Diệu

1

Cầu Chà Và

Cầu Bà Thuỷ

5,000

36

Đường Phan Bội Châu

1

Đ. è Hưng Đạo

Cầu Lò Heo

1,100

2

Đoạn còn lại

800

37

Hẻm 20

1

Giáp mặt đường Phan Bội Châu

Hết ranh khu đất ông Nguyễn Văn Bảy

600

38

Hẻm 70

1

Giáp đường Phan Bội Châu

Hết ranh đất bà Nguyễn Thị Út

600

39

Đường Phước Kiện

1

Suốt đường

300

40

Đường vào khu dân cư điện lực

1

Giáp đường tỉnh 934

KDC Điện lực

1,000

41

KDC điện lực

1

Toàn Khu

1,000

42

KDC Đại Thành

1

Toàn Khu

1,000

II

Xã Đại Tâm

1

Đường đi Trà Mẹt-Tham Đôn

KV2-VT2

Vào 300m

330

KV2-VT3

Phần còn lại

200

2

Đường 939 (Đại Tâm-Phú Mỹ)

KV2-VT2

Vào 300m

300

KV2-VT3

300m

500m

200

KV2-VT3

Phần còn lại

130

3

Đường 936 (Đại Tâm-Tham Đôn)

KV1-VT2

Giáp Quốc lộ 1

Cầu đúc số C4

760

KV2-VT1

Cầu đúc số C4

Giáp oắt Tham Đôn

400

4

Quốc lộ 1A

KV1-VT1

Ngã 3 Trà Tim

Hết đất miếu Salôn (Chùa chén bát Kiểu)

1,800

KV2-VT1

Giáp ranh chùa Sà Lôn

Cống Sà Lôn

1,200

KV2-VT2

Cống Sà Lôn

Giáp ranh làng Thạnh Phú

1,000

III

Xã Thạnh Phú

1

Đường vật liệu bằng nhựa vào ấp Rạch Sên

KV2-VT2

Giáp Quốc Lộ 1A (đường loại 3)

Trường học tập Rạch Sên

330

2

Đường vật liệu bằng nhựa ấp cần Đước

KV2-VT2

Suốt Đường

300

3

Đường đất trường chủng loại giáo cần Đước (2 bên)