Ti€u thuyet xuat hi~n t9i nam ky

-

Se d l dang hdn cho cha me lúc bon tre diidc thâm nhập vao viec dufa ra quyet dinh Hen quan den yeu cau giiJ gin nha cika sach se va tầm thường hieu v i sac can giiip dd cha me. Tốt nh6, bé ngUdi quan lại trong hdn vì chưng vat, the nhiJng trat t i l cua vày vat lai phan anh con ngvfdi. Mot ngoi nha bui ban se khong tot chut nao, mot ngoi nha Ion xon se khien ban mat nhieu thdi gian don dep v a mot ngoi nha qua sach se khien ban mat nhieu thdi gian de vệ sinh chili. Vào mot ngoi nha ngan n i phường , moi viec that de dang va moi ngvTdi cam cố ban than tot dep hdn, nhiing ban khong can

phai danh ca ddi de lau don dau. - i ; t

Ndi gia dinh ban song c6 the c6 hang loat cac quy dinh ve ve sinh nhii vufdn cua ban phai diidc don the nao, nhiing loai vat nuoi nao ban difdc phep nuoi trong nha, nuoi bao nhieu con, va nhiJng quy dinh bo" tri cac khu nha, ngay ca khi vì chưng thi bat dong san ay van la cua ban.

L a mot gia dinh, tốt dvfa ra va thong nhat cac quy t i c giG gin sach se cac quần thể wic tầm thường cua ca gia dinh nhU: bep, phong khach, phong sinh hoat chung, cau thang va loi vao. Neu mot ngiidi de phong khach bijfa bon thi se gay anh hUdng tdi cac thanh vien khac trong gia dinh. Giỏi thong nhat mot bo tieu chuan vào gia dinh. Mot so tieu chuan can phai quyet dinh dtia tren muc dich va tinh ling dung cua cac phong khac nhau. Ban c6 the quyet dinh mot vai phong de trifng bay, de t u hop, mot so phong yen tinh danh cho viec nghien cijfu, hoc tap va mot vai phong

3 3 teo

X i Ti i > 1 n

1

n

n

i ^

1 1|

1

1

f i

1

1 1

t

1 1

1

1 1

de lam viec. Dung phong dung v6i muc dich thiet ke se

giup cho viec sii dung cong nang cua cac phong vày hieu

qua va viec vệ sinh don cung d§ dang, thuan tien. : .

Tien s i Harris Clemes va Chuyen gia giao due Reynold

Bean, cac tac gia cua cuoh sach How to teach children

resposibility, domain authority noi: "Hoc each lam viec nha theo tttog

bifdc mot se giup tre em ap dung nhi3ng nguyen tic tUdng

ti trong cong viec va vui chdi." Ho cung đến rang: "Tre

hoc diide each giii moi thiif ngan nap la ket qua tiX viec chung teo kinh nghiem trong sip xep. Hdn niia, lam viec nha giup tre em hoc dxiOc each giai quyet sil that vong va

md ho. Tre em lam viec nha thufdng xuyen se giai quyet van de tot hdn." " " • "•

Khi phan cong viec nha, xuất xắc noi ro ban muoh viec nha difdc lam the nao. Nhiing chufdng tiep theo thao luan each day con tre lam viec, cho chiing biet chinh xac ban mong ddi dieu gi d tầm thường va giao nhiem vu cung v6i bang phan cong cong viec, roi theo doi bang do. DCrng hieu y chiing toi dang noi v6i ban la khien bon tre lam

tat ci moi viec, tat ca thdi gian nhe. That khong cong bang k h i bat bon tre lam moi viec nha ciing tiidng tU nhif muốn ddi phụ vương me phai lam het moi viec nha vay. DUY TRI CAC CUOC TRAO DOI CA NHAN "

Mac du nhieu van de dildc ban thao d hoi dong gia dinh

nhiJng co mot vai van de nen dufdc giai quyet mot each

t6i phong lam viec cua m i n h mot t h a n g mot Ian de cCing n h a u thao luan cac van de, diia r a cac muc t i e u va noi ve

cam nhan. Mot so" thân phụ me khac t h i t h a n mat h d n , c6 the h a i phụ vương con cung thao l u a n ve sầu van de nao bởi k h i l a i xe pháo di

chdi, xuất xắc di an kem vcii nhỏ hoac hoi mot so"cau hoi quan t r o n g roi l i n g nghe con. M o t so thân phụ me t h i i d n g danh mot v a i p. H u t noi chuyen v6i bé trv(6c k h i di ngu. Viec dat cau

hoi "Dieu v u i nhat vdi nhỏ horn ni l a gi?" hoac "Con da

l a m gi giup ai do?" se giiip tre c6 mot cai n h i n t i c h clc va

phat t r i e n moi quan tiền he gan gui giu!a phụ vương me v6i bé cai.

Bon tre noi "chung bé muoh diidc do"i xvL cong bang." D i e u vày c6 the la nen doi xxi cong bang v6i bé cai, nhUng khong phai la do"i xi giohg n h a u v6i cac con. M o i dijfa

tre mot khac, tức thì ca k h i phổ biến sinh doi. H a y c6" g^ng

va tao mot v a i sU do"i xxi khac n h a u ve vì t u o i hoac sd

t h i c h . V i du, khoan tien tieu vat c6 the se tang len theo

do tuoi. Thdi gian di đần độn nen b o " t r i sao để cho tre nho di n g i i

triidc tre Idn hdn chitog 15 phut. Doi xvL rieng biet theo

do t u o i teo the giup tre cam chũm m i n h quan liêu t r o n g va c6 ca t i n h rieng. Cung n h i i vay, k h i quan sat s i i khac biet cua bình thường d phong each hoc tap, n h u cau, n a n g k h i e u va t h a m vong c6 the giup ban n h a n r a sU khac biet giiia cac

con cua m i n h . M o i dxia tre deu muoh cam t h a y v i t r i dac biet cua chiing trong gia d i n h . , , ,

" i : :••.. ; .

Bạn đang xem: Ti€u thuyet xuat hi~n t9i nam ky

" . ;•.; ; " v . .. „. . . .

Xem thêm: 10 Điều Bạn Cần Biết Khi Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ, Bảo Hiểm Manulife Lừa Đảo Và Hồi Chuông Cảnh Tỉnh

, .
.i

T A O R A T H A T T U " T H O N G Q U A r

C A C C O N G V I E C T H L T O N G N G A Y ; , - =

Ket qua nUa cua hoi dong gia d i n h chinh la cam giac

vflng chai. Viec h i e u ro cac quy tSc va quyen cd ban cung v6i cac muc t i e u chung chinh la nhiJng yeu to" quan lại t r o n g cua sii viJng chai, cac ye"u to" nay sở hữu l a i sii doan ket t r o n g gia d i n h . M o t phường h a n khac cua sii viJng chai c h i n h la t r a t t i i . M o t lich t r i n h hang ngay lập tức khong can t h i e t phường h a i

chat đậy n h U mot 16 t r i n h xe buyt, n h i i n g can phường h a i c6 mot

t r a t t i i n h a t d i n h de tao r a n h i p. Do p. H u hdp cho ca cac boat dong khac t r o n g gia d i n h . M o t lich t r i n h gia d i n h

^dn gian tao r a mot cam giac an toan va giup t h i e t lap quy d i n h bang each dat r a t h d i gian cho cac cong viec

nhif mac quan lại ao, an uohg, v u i chdi, rxia bat dia, l a m

bai tap ve nha... Gia d i n h nha Thompson gom sau ngiidi, suf quan t a m va boi dUdng t a i nang mang đến bon t r e diJdc

iu t i e n hang dau. C h i i n g diidc hoc mua, t h a m gia cau lac bo k i c h , chdi bong da, bong ro, t h a m gia Huf6ng dao sinh... Ong Thompson l a m nghe buon ban, gid l a m viec khong co" d i n h va t h i i d n g phai l a m viec vao cac budi toi. Ba Thompson don het t a m siic vao cham soc gia d i n h va hi cang t h a n g qua miic v i cong viec nha. Cac n h a t a m l y hoe noi r i n g dieu dau t i e n gia d i n h nay can l a m la dat r a t h d i gian cho buta t o i , t r o n g vong mot tieng dong ho ( n h i i t r o n g vùng tu: 5h30 den 6h30). Ngay lập tức ca k h i ne"u ngiidi cha khong c6 m a t d nha, t h i bon tre va me can lay vì chưng l a m moc de bon t r e t i i to chute cac boat dong. N h a Thompson

diidc khuyen nen thu xep moi viec de c6 thdi gian an toi v6i nhau. Nha ho qua chu vào vao viec tham gia cac hoat dong phat trien tai nang, sci thich den noi khong c6 thdi gian đến cac hoat dong hang tức thì va ho dang mat di sdi day hen ket giuta cac thanh vien.

Chung ta deu ne tranh cong viec neu c6 the va mot vào nhiing each ne tranh cong viec nha la lap day cuoc tuy nhiên v6i cac hoat dong khac. Ch4ng c6 ai lam ho ban nhiing cong viec hang ngay, khien ban kho c6 the lam dildc viec gi khac. Vay mượn t h i ve sầu ly thuyet phai day đến tre biet each xtf ly cac cong viec cd ban diidc hieu qua de chung C O mot nen tang vQng chac xay dvLng nhiJng thii khac. Nha Thompson thế rang mot 16 trinh ddn gian v6i bQa lịch sự va buta toi vao thdi gian nhat dinh la mot bien

phap rat tot giup giam ap lic đến ngifdi me va van c6 thdi

gian đến cac hoat dong khac.

Nen dat ra thdi gian cu the mang lại cac hoat dong trong 16 trinh hang ngay cua ca gia dinh. V i du, khi ban mu6n cac nhỏ don giiidng vao buoi sang sau thời điểm ngu day va bqn tre deu da cố kỉnh do, sau do ban se kh6ng phai ban tarn ve nhiJng viec do suo"t ca ngay niia. Ban se rat ngac nhien ve sầu so" ngifdi tham bỏ ra khong danh rang hang ngay. K h i nao thi di ngu? K h i nao thi an sang? Cau tra Idi cua ban

C O the la hvLa lịch sự thiidng vao luc bay gid, nhiing khong qua chin gid vao ngay th Bay. Co the nhiing tức thì thii

Bay cua ban diidc len ke hoach mang đến cac di an, cac cong

viec lam them va vui chdi, ngay lập tức Chu nhat se la ngay nghi

cua ban. Vày la nhiing viec khcii dau cho lich trinh hang ngay đến ca gia dinh. No khien moi thii trci nen d6 dang de "tao lap" mot thoi quen mdi. That d i dang noi: "Gid tap piano cua nhỏ se ttf 7h den 7h30, ngay sau biia sang" lúc moi ngiidi diing biia sang vao mot gid c6" dinh moi ngay. Neu khong t h i ngay nao ciing phai "tim" mot gid mdi va kh6ng c6" dinh cho viec tap dan. Cling nen c6 lich trinh mang đến nhiing ky nghi cu6i tuan, mac du c6 the c6 chut vậy doi, c6 tinh den cac hoat dong khac nhii don dep giiidng ngii va cac hoat dong don dep hang ngay khac. Giii cho lich trinh linh boat nhiing van dam bao cac hoat

dong cd ban thiidng ngay. Mot thoi quen ddn gian cung

gio"ng nhii pha bot lam thach v6i nidc: sau khi dUOc dinh

hinh, chung se giii cho hon hdp vày c6 hinh dang c6" dinh ma khong de bi tan chay.

Ban muoh cac nhỏ minh phai doc lap va lam them mot vai viec nha thi ban phai c6 dvfdc sU hdp tac cua chung. Neu khong, giỏi cung lam viec nhu mot gia dinh va tach rieng tiing diia ra de dat muc tieu rieng ciing nhif thao luan cac quy dinh. Tốt thu hut tre tham gia vao viec thiet lap cac quy dinh va chinh sach vào gia dinh thong qua "hop hoi dong". Mot ly do khac cua viec lap hoi dong gia dinh chinh la trét man nhu cau diJdc l i n g nghe, dUdc tham du, dUdc hoi dap va dUdc cam cụ y tUdng cua minh c6 gia tri. Gia nhập hoi dong gia dinh la mot kinh nghiem quy bau; no c6 the giup chuan hi tot de nhỏ ban hoc tap va lam viec hieu qua hdn. No la mot phudng tien de thiic day moi thii. Mot hoi dong hinh thiic thi chang c6 tac dung gi ca. Hay de hoi dong gia dinh ban