Cách xóa watermark trong pdnhà bán gò vấp dưới 2 tbv nhan dan gia dinh

-
--git a/.idea/.gitignore b/.idea/.gitignorenew file mode 100644index 0000000000000000000000000000000000000000..e7e9d11d4bf243bffe4bb60b4ac1f9392297f4bf--- /dev/null+++ b/.idea/.gitignore

Bạn đang xem: Cách xóa watermark trong pdnhà bán gò vấp dưới 2 tbv nhan dan gia dinh

+# default ignored files+/workspace.xmldiff --git a/.idea/cmcbert.iml b/.idea/cmcbert.imlnew file mode 100644index 0000000000000000000000000000000000000000..d0876a78d06ac03b5d78c8dcdb95570281c6f1d6--- /dev/null+++ b/.idea/cmcbert.iml
+++ + + + + + No newline at over of filediff --git a/.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml b/.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xmlnew tệp tin mode 100644index 0000000000000000000000000000000000000000..105ce2da2d6447d11dfe32bfb846c3d5b199fc99--- /dev/null+++ b/.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml
++ + + + + No newline at over of filediff --git a/.idea/misc.xml b/.idea/misc.xmlnew tệp tin mode 100644index 0000000000000000000000000000000000000000..399908725e98df33985c097a1987083c3b85a580--- /dev/null+++ b/.idea/misc.xml
+++ + + + + No newline at kết thúc of filediff --git a/.idea/modules.xml b/.idea/modules.xmlnew tệp tin mode 100644index 0000000000000000000000000000000000000000..2d1ed2c53297e7956c50cf357417369b9741db51--- /dev/null+++ b/.idea/modules.xml

Xem thêm:

+++ + + + + + No newline at over of filediff --git a/.idea/vcs.xml b/.idea/vcs.xmlnew tệp tin mode 100644index 0000000000000000000000000000000000000000..94a25f7f4cb416c083d265558da75d457237d671--- /dev/null+++ b/.idea/vcs.xml
+++ + + + No newline at over of filediff --git a/config.json b/config.jsonnew tệp tin mode 100644index 0000000000000000000000000000000000000000..2b8cd3ca37cf16aa24e4e66462e57570d576d252--- /dev/null+++ b/config.json
++ "attention_probs_dropout_prob": 0.1,+ "directionality": "bidi",+ "hidden_act": "gelu",+ "hidden_dropout_prob": 0.1,+ "hidden_size": 768,+ "initializer_range": 0.02,+ "intermediate_size": 3072,+ "max_position_embeddings": 512,+ "num_attention_heads": 12,+ "num_hidden_layers": 12,+ "pooler_fc_size": 768,+ "pooler_num_attention_heads": 12,+ "pooler_num_fc_layers": 3,+ "pooler_size_per_head": 128,+ "pooler_type": "first_token_transform",+ "type_vocab_size": 2,+ "vocab_size": 62000+ No newline at end of filediff --git a/pytorch_model.bin b/pytorch_model.binnew tệp tin mode 100644index 0000000000000000000000000000000000000000..26b3e0c676a5bdc2faf3d74909229d3b99d4dd3f--- /dev/null+++ b/pytorch_model.bin
+version https://git-lfs.github.com/spec/v1+oid sha256:7c5d02d636a8b30be3fe6914b56fbed0e8bb9733647713597cdc5f02c8c530e0+size 537300317diff --git a/tokenizer_config.json b/tokenizer_config.jsonnew tệp tin mode 100644index 0000000000000000000000000000000000000000..7e16b5ec3a13e77a9efd63d1baf713560b6f08be--- /dev/null+++ b/tokenizer_config.json
++ "do_lower_case": false+ No newline at over of filediff --git a/vocab.txt b/vocab.txtnew tệp tin mode 100644index 0000000000000000000000000000000000000000..c879b5bd55956029d46d5c0f8e756c2d00bfd02d--- /dev/null+++ b/vocab.txt
eak+##9,7%+##trở+309+##98+mường+2,9%+Hokkaido+Joshua+Moreno+giẻ+Partners+##ris+Coupe+Services+14-3+1,75+##yêu+##đất+3-8+hă+Hadi+Ve+##chol+266+2-10+##,53%+##ska+6-11+28-3+lithium+Carrick+Army+Family+THVN+HĐH+VCBS+##FT+##Campina+nè+##Việc+26-9+nhặn+Har+Head+họa+Elle+##,41%+7/2014+Asahi+Madonna+ballad+By+Linda+VBF+Altyn+16-5+into+24-3+371+##,78%+PS+taekwondo+Jeffrey+Mastercard+WWF+nấng+nhẽo+gáp+Girls+##úa+nải+525+##EP+PSV+##Vì+TDM+ii+##eline+sỏ+4.5+sale+##,39%+Ederson+Getty+Daewoo+##tai+thoạt+Panorama+Marca+Hans+Khế+central+##,96+cui+Janet+Andrei+Pany+phảng+ac+31-12+318+VCPMC+Kei+##sia+5,1%+10-8+CNG+24-5+Wars+Fuji+Eng+9/2014+Tánh+núc+14-15+Thô+Rosario+relative+Judo+Hindu+##ờng+Càn+pano+nhố+20-5+##MS+How+thiếc+Mach+AH+xâ+##kota+##mua+Urban+com+##,10+giũ+Johansson+29.000+787-9+Didier+VML+##Alvaro+##đun+Film+##/1989+23-6+##ada+tỷđồng+##Tr+lạt+##oàn+short+##,49+Hey+8-6+Hànộimới+7,2%+3,8%+SO+tuabin+ĐKKD+Heid+lú+Bổn+##af+9,1+Ander+##,48%+Care+79%+Hối+Ngạc+Kiatisak+Sunday+##7,1%+12-9+khỉnh+Kiêm+##Ban+##Lênin+Curie+##,60+9-8+KIA+##tiền+Joy+##9,1%+5/2014+2021-2030+lỳ+nhẹt+27-3+3-9+16-4+##,36%+13,5%+747+##,54%+22-4+SG+Som+Accent+player+Claudio+Nicholas+Ryabkov+Nevada+Infonet+paracetamol+lỉnh+tóp+Yulia+lủ+Canxi+Ang+4.400+636+March+13-8+##bảo+##bóng+331+phàng+Bernardo+##ều+21-8+Toả+##/09+##,80+Chat+Outlander+Pencak+Sihamoni+Lagarde+Ninja+ANTQ+588+Chloe+official+tuốt+313+##tình+Dylan+##/6+##DI+Vắc+KDL+sì+289+##ỷ+##,79%+Bel+Acer+Lauren+##,42+##ph+#